Zavřít X :

Ing. Marián Uličný - Montáže a prodej elektronických zabezpečovacích systémů

e-mail: ulicny@maruli.cz, info@maruli.cz, internetová prodejna: www.maruli.cz, tel.: +420 607164 561, mobil:+420 606 498 220, +420 775 094 725, fax: 568 422 612

Počet zboží v košíku :

podrobné hledání

 DPH u montáží zabezpečovacích systémů

Montáž zabezpečovacího systému do dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, je považována podle § 48 Zákona o dani z přidané hodnoty za stavební a montážní práce spojené se změnou dokončené stavby.

Jde-li o stavby dokončené před datem 1. 1. 2008 a po tomto datu se do nich montují zabezpečovací systémy, podléhá montáž včetně komponentů snížené sazbě DPH.

Při určení, zda se jedná o rodinný dům, bytový dům nebo byt, se obvykle vychází ze správního rozhodnutí, případně stanoviska místně příslušného stavebního úřadu. Proto požadujeme, aby součástí objednávky bylo i prohlášení, že zabezpečovaný objekt je rodinným domem, bytovým domem nebo bytem, popř. doklad, z něhož je patrné, o jaký typ nemovitosti se jedná.

Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt je vymezen stavebně technickým uspořádáním, nikoliv účelem užití (např. u zabezpečení kanceláře umístěné v bytě, lze použít sníženou sazbu DPH. Jak je byt užíván, není pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozhodující).

Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, a v níž jsou nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

Příslušenstvím rodinného domu a bytového domu mohou být například stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům, podzemní stavby, například jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky odpadních vod sloužící domu, vinné sklepy, stavby pro tepelná čerpadla, oplocení, přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu nebo bytového domu.

Místností je místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami

Ustanovení  o snížené sazbě DPH pro tyto nemovitosti pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2011. (Platí i pro rok 2011). Dnem 1. ledna 2012 je upravená snížená sazba DPH na 14%. Od 1.1. 2013 platí snížená sazba  DPH15%

U staveb dokončovaných po 1. 1. 2008 je při montáži zabezpečovacích systémů zohledňována skutečnost, zda se jedná o byty, bytové domy nebo rodinné domy pro sociální bydlení (§ 48a, zákona o DPH).

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou objektu pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s jeho opravou se uplatní snížená sazba daně na cenu montáže i komponentů při montáži zabudovaných.

Rovněž v tomto případě požadujeme při objednávce prohlášení, že zabezpečovaný objekt je bytem nebo rodinným domem nebo bytovým domem pro sociální bydlení.

Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu.
Rodinný dům pro sociální bydlení je rodinný dům (více jak polovina podlahové plochy pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesáhne
350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se započítává součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, místnosti pro podnikání, garáž, která je v domě).

Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se nezapočítává součet podlahových ploch prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, půda) a součet podlahových ploch místností, které tvoří příslušenství rodinného domu (garáž, která je mimo dům).

Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.

Ve všech ostatních případech podléhá montáž zabezpečovacích systémů včetně dodávaných komponentů základní sazbě DPH.